KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE İMHA SÜRECİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Unvan:

ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.

MERSİS Numarası:

336 006 1578

Adresi:

Çelebiler Mah. 119 Cad. Kahramanlar Apt. Kat:1 ISPARTA

Telefon:

0850 777 32 32

Vergi No:

336 006 1536 Kaymakkapı Vd.

E-mail:

bilgi@erah.aero

 

ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun), kapsamında veri kaynaklarımızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, başta T.C. Anayasası ve Uluslararası Anlaşmalar ve Ulusal Mevzuatımız kapsamında ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.’ nin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Saklama ve İmha Politikasında belirtilen usul ve esasları kapsamında işlemekteyiz. Toplanan ve işlenen kişisel veriler; yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, operasyonlarımızın devam etmesi, güvenliğin tesisi, tarafınıza sunulan mal ve hizmetler veya tarafınızdan talep edilen mal ve hizmetler çerçevesinde yükümlülüklerin ifası ve aşağıda belirtilen diğer nedenlerle üçüncü kişilerle paylaşmakta ve gerektiğinde gizli tutmaktayız.

Bu belge ile kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekteyiz.


Önemli Tanımlar;

Kişisel Veri: Gerçek kişilere ait, kimliği belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi,

İlgili Kişi: İşlenen Verinin sahibi (kişisel verinin kendisinin işaret ettiği) gerçek kişi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ER-AH veya veri sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişiyi,

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesi.

Başvuru Formu: Kişisel veri sahinin haklarını kullanmak için yapacağı başvuruyu içerecen,  bu politika kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel veri sahibi tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.

Çalışan Adayı: ER-AH’a herhangi bir yolla iş veya staj başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini incelemeye açmış olan gerçek kişiler.

İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: ER-AH’ın her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarla her hangi bir şekilde ilşkisi olan veya çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dâhil olmak üzere, gerçek kişilerin tamamı.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ve benzerlerini tanımlar.

Kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, fiziksel mekân güvenliği, görüntülü ve sesli araçlarla kayıt ve yayın, risk yönetimi, mesleki deneyim, işlem güvenliği, beden ölçüleri, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, acil durumlarda aranacak üçüncü kişi bilgileri, çalışma verileri, imza, web sitesi kullanım verileri, sigorta bilgileri gibi farklı veri kategorisi içinde belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla;

 • Eğitimlerin mevzuata uygun gerçekleştirilmesi, ölçüm ve sertifikalandırma, gerektiğinde ilgili otoriteye belge sunma ve belgelendirme, eğitim kalitesini sağlama, fiziksel mekân güvenliği ve iş ve iş yeri güvenliğini sağlama, kaza kırım gibi durumları raporlama gibi havacılık eğitiminin öngördüğü gereklerin sağlanması.
 • Tarafınıza sunulan hizmet ve faaliyetlerin iyileştirilmesi, talepleriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılması veya teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi.
 • Kanun, Yönetmelik ve Sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 • Sizleri yeni faaliyetlerimizden haberdar edebilmek, bu doğrultuda en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi, sosyal medya kullanımı ile hızlı ve engelsiz paylaşım yapmanızın sağlanabilmesi.
 • Sağlık, kılık kıyafet, ceza-mahkumiyet, gibi özel nitelikli kişisel verileri mevzuatın getirdiği yükümlülükler, ilgili kişinin bağlı veya sorumlu olduğu kuruluşun öne sürdüğü yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve operasyonel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, güvenlik ve emniyet kapsamında.
 • Mekan güvenliği, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulundurmakta, işyerimizde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemleri ile yöneticilerin belirlediği üçüncü kişilerce takip edilebilmektedir. Eğitim sisteminin gerektiği bilgilendirmeler, çevrim içi dersler ve diğer eğitim faaliyetleri kapsamında ders notları, uçuş ve ders planlaması bilgilerini, elektronik iletilerle halinde iletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza (öğrencilerimize) bildirmekteyiz. Görüntülü kayıt yapılan alanlar ve cihazlar işaretlenmiş ve gerekli uyarı ve aydınlatma bilgileri yeteri kadar çevrelerine asılmıştır.
 • Elektronik kart ile giriş ve zaman belirleme, bazı araçlarımızda elektronik konum ve yer belirleme (GPS), görüntülü kayıt sistemleri kullanmaktayız.
 • Ayrıca ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti. Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasında belirtilen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak:
 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • ER-AH' ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından rıza verilmesi (gerekli durumlarda açık rıza verilmesi) veya veri sahibi tarafından işleme konusunda alenileştirilmiş olması halinde,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Er-Ah’ın meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması halinde kanuna uygun olarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

Toplanan ve işlenen kişisel veriler ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti. Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasında öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak özenle korunmaktadır. Er-Ah ile ilişkinizin sona ermesi halinde yasal saklama süresi sonunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Aşağıda belirtilen kapsamda kişisel veri paylaşımı yapılabilmektedir.


Toplanan ve işlenen kişisel veriler;

 • Yukarıda belirlenen amaçlarla, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yönetim kurulu üyeleri ile paylaşabilmekteyiz.
 • Online derslerde ses ve görüntü çekimi yapılmakta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın bağlı olduğu mevzuat gereğince bu kayıtları ilgili otoritelerle paylaşılmaktayız.

Kişisel verileriniz;

 • Hizmet ve faaliyetlerimizin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,
 • ER-AH'ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerimize,
 • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; verdiğiniz yetki kapsamındaki işlemleri yürütülebilmemiz,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
 • KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek.
 • Rızaya veya açık rızaya dayalı kişisel verilerinizin işlenmesi durumunda rızanızı geri alma bu şekilde kişisel verinizin işlenmesini sonlandırma ve kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini sağlama.
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek.
 • (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın önlenmesini ve tazminini talep etmek haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi ve diğer taleplerinizi, İflas Halinde Er-Ah Havacılık Tic. Ltd. Şti. Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikasının düzenlendiği şekilde, Başvuru Formunu doldurarak veya bilgi@erah.aero adresi üzerinden ER-AH Havacılık Tic. Ltd. Şti.’ne   ileterek yapabilirsiniz.  Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak tarafımızdan sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebiliriz.

ER-AH ''Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'' metnine, ''Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Kapsamında Başvuru Formuna''   https://erah.aero/ adresinden ulaşabilirsiniz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Revizyon tarihi: 14.02.2022


1. Her zaman geçmişte vermiş olduğunuz izinleri geri alabilirsiniz. Açıklama kısmına kişisel verilerinizde ve iletişim bilgilerinizde meydana gelen değişiklikleri belirtebilirsiniz. Dilerseniz açıklama kısmına yazacağınız kısa bir açıklama ile bizimle kurmak istediğiniz iletişim kanallarını sınırlayabilir veya genişletebilirsiniz. Değişiklik ve iptal talepleriniz en geç üç (3) iş günü içinde kayıtlarımıza işlenerek yerine getirilecektir.

2. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır ancak başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.

BAŞVURU FORMU
Hızlı Ulaşım
 • 0850 777 32 32
 • info@erah.aero
Neden ERAH?

Eğitim kalitemiz ve sahip olduğumuz ayrıcalıklar sayesinde öğrencilerimiz, pilotluk kariyerlerinde ERAH Havacılık Akademisi’nin doğru bir tercih olduğunu yaşayarak görmektedir.